Regulamin

 

Regulamin Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego na Stogach
PROJEKT, do poprawek

 1. Wstęp
 1. Działalność Domu Sąsiedzkiego na Stogach jest elementem składowym działalności Biblioteki Społecznej Stowarzyszenia Przyjazne Pomorze, działającej od lutego 2008 roku. Regulamin Biblioteki Społecznej, zwany dalej Regulaminem, określa również zasady funkcjonowania Domu Sąsiedzkiego, w ramach Biblioteki Społecznej, zasady uczestnictwa w jego działaniach i zasady korzystania z jego oferty.
 2. Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” z siedzibą przy ul. Hoża 14, 80-628 Gdańsk, wpisane jest do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174908.
 3. Misję i zakres Działań określa Statut Stowarzyszenia”Przyjazne Pomorze” załącznik nr 1: http://www.bibliotekapp.pl/statut, w jego ramach działa Dom Sąsiedzki na Stogach, który realizuje zlecone zadania ustawowe Miasta.
 4. Dom Sąsiedzki działa zgodnie z poniższym harmonogramem: od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:00, koncerty i imprezy kulturalne odbywają się głównie po godzinie 18:00 oraz nieregularnie w weekendy.
 5. Działania Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego dofinansowane są w ramach zadania publicznego pod nazwą „Biblioteka Społeczna – Domem Sąsiedzkim na Stogach”, ze środków Miasta Gdańska, zbiórek publicznych i darowizn oraz składek członkowskich.
 6. Operatorem projektu „Biblioteka Społeczna – Domem Sąsiedzkim na Stogach” jest Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”, a nad działalnością i funkcjonowaniem Domu Sąsiedzkiego czuwają osoby wyznaczone przez operatora, w tym prezes Stowarzyszenia pracujący jako wolontariusz w charakterze szefa, animator, pracownik administracyjny, technik prac biurowych (opiekunka świetlicy) którzy odpowiadają za całość realizowanych zadań.
 7. Informacje o Działaniach Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny
  605 172 935, 58 30 33 796, e-mailowy biblioteka@bibliotekapp.pl , profil fejsbukowy https://www.facebook.com/biblioteka.spoleczna/ oraz witrynę http://www.bibliotekapp.pl.
  Deklaracja dostępności w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze specjalnymi potrzebami stanowi załącznik nr [2] do regulaminu.
 8. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które odwiedzają i korzystają z przestrzeni Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego.
   
 1. Podstawowe pojęcia w regulaminie
 1. Biblioteka Społeczna Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze” to lokalne centrum skupiające aktywnych ludzi dobrej woli, wykorzystujące lokalny potencjał do zaspokojenia potrzeb lokalnych i szerszych, określonych w Statucie Stowarzyszenia.
  Idea DOMÓW SĄSIEDZKICH wypracowana w Gdańsku, tak jak i liczne elementy obowiązków MOPRu, mieszczą się w celach statutowych Stowarzyszenia.
 2. Operator – Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”
 3. Działania – Prowadzenie Biblioteki Społecznej, promocji książek, Świetlicy Dziecięcej, Klubu Mamy i Malucha, przysług sąsiedzkich (druk, skan, ksero), koncertów muzyki klasycznej, spotkań kulturalnych – spotkania autorskie, relacja z lektury, zespołu śpiewaczego, szkółki fletu, bezpłatnych porad prawnych, zajęć ruchowych, artystycznych i rękodzielniczych dla dzieci, kół zainteresowań (np. gry fabularne, programowanie), wyjścia w teren, do placówek kulturalnych i miejsc rozrywki – wszystko na miarę pozyskania wolontariuszy , środków od grantodawców i darczyńców.
  W ramach działalności odpłatnej organizujemy kursy językowe, naukę gry na instrumentach.
 4. Kierownik Biblioteki, Szef  – osoba koordynująca pracę Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego, odpowiadająca za całość powierzonych zadań i reprezentację Domu Sąsiedzkiego. Aktualnie, z braku środków, funkcję tę pełni społecznie Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze”. (rozszarzone powtórzenie z I.5)
 5. Uczestnik_czka - każda osoba dorosła, [dziecko w obecności opiekuna i/lub dziecko za zgodą opiekuna prawnego], która przebywa w przestrzeniach Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego i/lub osoba, która bierze udział w zorganizowanych tu Działaniach.
 6. Opiekun_ka prawna_ny - osoba będąca prawnym Opiekunem_ką dziecka.
 7. Prowadzący działania - osoba wyznaczona przez Operatora do prowadzenia Działań, a także osoba, której powierzono opiekę nad dzieckiem na czas uczestnictwa w zorganizowanych aktywnościach.
 8. Osoby współorganizujące/Partnerzy_ki/Realizatorzy_rki - osoby, grupy formalne i nieformalne współtworzące ofertę Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego poprzez organizację Działań.

 

III.
Misję i zakres Działań określa Statut Stowarzyszenia”Przyjazne Pomorze”
w jego ramach działa Dom Sąsiedzki na Stogach, który realizuje zlecone zadania ustawowe miasta.

 

 1. Misją Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego jest wykorzystanie zasobów lokalnych dla zaspokajania społecznych potrzeb, głównie kulturalnych oraz „młodzieży chowanie”, szczególnie zwiększenie szans rozwojowych dzieci z rodzin wielodzietnych i imigranckich, budzenie i kanalizowanie aktywności społeczności lokalnej dla zaspokojenia jej potrzeb oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Zakresem tematycznym Działań Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego, testowanym/badanym przez 16 lat, jest między innymi: Biblioteka Społeczna ze skatalogowanym księgozbiorem liczącym ponad 30.000 woluminów, Świetlica Dziecięca, Klub Mamy i Malucha (4 razy w tygodniu!), koncerty muzyki klasycznej, nauka gry na instrumentach, wspólne śpiewanie dla seniorów, zajęcia informatyczne, przepisywanie i edytowanie tekstów przez dzieci, porady prawne, promocja szachów, promocja książek. Zajęcia odpłatne – nauka j.angielskiego nauka gry na instrumentach. Pełna oferta znajduje się na stronie: http://www.bibliotekapp.pl/aktualnosci/najblizsze_wydarzenia_w_bibliotece_spolecznej
 3. Zakres Działań obejmuje tworzenie propozycji oferty i reakcję na propozycje sąsiadów/mieszkańców, głównie zasięg lokalny, w szczególności dla dzieci, młodzieży i osób starszych oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców i mieszkanek Miasta Gdańska, których Działania wpisują się w misję statutową Stowarzyszenia.

 

 1. Zasady uczestnictwa
 1. Działania w ramach Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego organizowane są przez Szefa i osoby zatrudnione, odbywają się w wyznaczonym przez nich miejscu oraz terminie określonym w harmonogramie.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, czasu i lokalizacji odbywania się Działań. Informacja o zmianach opublikowana zostanie w mediach społecznościowych, stronie internetowej oraz będzie dostępna w siedzibie Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego.
 3. W Domu Sąsiedzkim Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” obowiązują następujące zasady:
 1. Działania przeznaczone są dla Uczestników_czek, zgodnie z informacją zamieszczoną w ofercie oraz harmonogramie.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i konsekwencje zdrowotne udziału w Działaniach, które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia. Udział w Działaniach
  o charakterze mogącym wpływać na stan zdrowia fizycznego jest dobrowolny,
  a Uczestnik_czka lub Opiekun_ka prawny/a ma obowiązek poinformowania Prowadzącego_ą Działania o szczególnych potrzebach w tym zakresie.
 3. Operator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne reakcje alergiczne związane
  z oferowanym poczęstunkiem oraz używanymi podczas spotkania materiałami dydaktycznymi. Uczestnik_czka lub Opiekun_ka Prawny_a ma obowiązek poinformowania Prowadzącego_ą zajęcia o szczególnych potrzebach w tym zakresie,
 4. Za szkody, krzywdy i zniszczenia spowodowane i stwierdzone podczas zajęć odpowiadają Uczestnicy, a w przypadku dzieci i młodzieży Opiekunowie prawni. Operator może żądać zwrotów kosztów naprawy lub rekompensaty,
 5. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, których opiekę powierzono Prowadzącemu zajęcia w czasie trwania Działań odpowiedzialność ponosi Prowadzący zajęcia.
  Operator może powierzyć przeprowadzenie zajęć innym podmiotom (osobom fizycznym lub prawnym), w tym przypadku odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży ponosi wyżej wspomiany podmiot.
 1.  Większość Działań Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego jest nieodpłatna dla Uczestników. Harmonogram zajęć znajduje się w witrynie internetowej www.bibliotekapp.pl  oraz w siedzibie Domu Sąsiedzkiego. W przypadku odpłatności niektórych Działań informacja o tym fakcie znajduje się rówenież  w witrynie internetowej www.bibliotekapp.pl oraz w siedzibie Operatora. Sposób płatności określa Operator.
 2. Operator podejmuje decyzje o nawiązywaniu współpracy i finansowaniu prowadzonych Działań
  w Bibliotece Społecznej - Domu Sąsiedzkim.
 3. Partnerzy współtworzący ofertę Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego zobowiązani są do podpisania umowy o współpracy.
 4. Wolontariusze biorący udział w Działaniach Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego zobligowani są do podpisania umowy wolontariackiej, przygotowanej przez Operatora, zgodnie z załącznikiem nr [4]
 5. Partnerzy, którym Operator użycza lub wynajmuje salę należącą do zasobów Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego są zobligowani do podpisania umowy użyczenia/najmu zgodnej z załącznikiem nr [5].
 6. Uczestnicy mają obowiązek potwierdzenia obecności na liście obecności,
  przekazanej im przez Operatora.
 7. Do obowiązków osób przebywających w przestrzeni Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego, w tym Uczestników_ek należy przestrzeganie Regulaminu Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego, a także respektowanie:
 1. Przekazanych i zamieszczonych w przestrzeni Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego instrukcji,
 2. Zasad bezpieczeństwa, higieny osobistej i dbania o bezpieczeństwo innych Uczestników_czek Działań,
 3. Przyjętych norm poszanowania godności osobistej i współżycia społecznego oraz innych powszechnie obowiązujących zasad i przepisów,
 4. Informowania o ewentualnych uszkodzeniach sprzętu lub elementów wyposażenia przestrzeni.
 1. W Bibliotece Społecznej - Domu Sąsiedzkim obowiązuje zakaz:
 1. Wykorzystywania przedmiotów i sprzętów niezgodnie z przeznaczeniem,
 2. Spożywania alkoholu oraz udziału i korzystania z przestrzeni w Działaniach pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.
 3. Dopuszcza się spożycie alkoholu podczas imprez okolicznościowych organizowanych przez osoby dorosłe dla osób dorosłych.
 4. Palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,
 5. Prowadzenia agitacji politycznej oraz związanej z kultem religijnym.
 1. Nieprzestrzeganie zapisów o którym mowa w pkt. 3, 10, 11 skutkować może:
 1. Stałym lub czasowym wykluczeniem osób przebywających w przestrzeniach

Domu Sąsiedzkiego, w tym Uczestników_ek z możliwości korzystania z przestrzeni oraz Działań Domu Sąsiedzkiego,

 1. Niektóre Działania, które odbywają się w Bibliotece Społecznej - Domu Sąsiedzkim mogą być fotografowane i nagrywane przez Operatora, a także wykorzystywane do informowania, promowania i sprawozdawania o Działaniach Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego przy użyciu wykorzystywanych przez Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” kanałów komunikacyjnych. Informacje o niewyrażeniu zgody na fotografowanie i nagrywanie należy zgłosić Operatorowi przed planowanym wydarzeniem.
 2. Osoby dorosłe uczestniczą w zajęcia lub korzystają z przestrzeni Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego na własną odpowiedzialność.

 

 1. Zasady współorganizowania Działań Biblioteki Społecznej - Domu Sąsiedzkiego
 1. Dom Sąsiedzki jest otwarty na różnorodność osób i grup oraz wzmacnianie podmiotowości członków społeczności poprzez tworzenie oferty poszczególnych Działań i realizacji inicjatyw we współpracy ze społecznością lokalną. Osoby angażujące się w Działania Domu Sąsiedzkiego mogą współtworzyć

i współorganizować ofertę miejsca, za wiedzą i zgodą Operatora.

 1. Informacje o możliwości współorganizowania Działań Domu Sąsiedzkiego dostępne są w witrynie internetowej www.bibliotekapp.pl, poprzez kontakt z Prezesem Stowarzyszenia oraz w siedzibie Operatora.
 2. Powstanie współorganizowanych Działań jest możliwe po zgłoszeniu oraz uzgodnieniu z Operatorem tematyki zajęć, liczby uczestniczących osób, terminu Działania etc. poprzez kontakt z Szefem Biblioteki Społecznej.
 3. Realizowane działania wymagają każdorazowej akceptacji przez Operatora i dopełnienia odpowiednich formalności.
 4. Proponowane Działania muszą być zgodne z Regulaminem, w szczególności z zakresem tematycznym wskazanym w rozdziale III.  pkt. 3.
 5. Współorganizowanie działań może mieć charakter stały lub jednorazowy.
   
 1.  Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest na www.bibliotekapp.pl oraz do wglądu w siedzibie Domu Sąsiedzkiego. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia potrzeby wysłania regulaminu drogą elektroniczną.
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w siedzibie Domu Sąsiedzkiego.
 3. Uczestnik_ka jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem przed udziałem w Działaniach. Udział
  w organizowanych Działaniach jednoznaczny jest z akceptacją regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu zostanie przekazana niezwłocznie po jej zatwierdzeniu do wiadomości Uczestników_czek, poprzez podanie informacji na www.bibliotekapp.pl.
  Regulamin wchodzi w życie z dniem [data].