Statut

Statut 
Stowarzyszenia "Przyjazne Pomorze"
z siedzibą w Gdańsku

Tekst jednolity, uchwalony w dniu 23 maja 2017 roku

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie "Przyjazne Pomorze" działa na rzecz poprawy warunków życia w Polsce poprzez budzenie społecznej aktywności i odpowiedzialności za „małe ojczyzny” i kraj.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie "Przyjazne Pomorze", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z  dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 (tekst jednolity z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) i niniejszego Statutu oraz zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

§ 5.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6.

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia stanowią własność Stowarzyszenia i podlegają ochronie prawnej.

§ 7.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i  instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy.
 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie.

Rozdział II
Cele i formy działania
 

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Budzenie odpowiedzialności za Polskę i „małe ojczyzny”, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, budzenie wrażliwości na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną oraz walka z patologiami.
 2. Wzmaganie aktywności obywatelskiej w poprawianiu warunków życia.
 3. Poznawanie i krytyczna analiza tradycji narodowej, budowanie świadomości o wielkiej roli państwa w  dziejach narodu i współzależności między obowiązkami i prawami obywateli.
 4. Prowadzenie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 5. Działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 6. Działania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.
 7. Propagowanie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 8. Propagowanie działalności na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 9. Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej.
 10. Prowadzenie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.
 11. Propagowanie idei łączenia działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości z działalnością charytatywną.
 12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 13. Działanie na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, oraz wspieranie wyrównywania szans tych rodzin i osób
 14. Wspierania rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenia działań prorozwojowych będących alternatywą dla patologii.

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe wszelkich działań zmierzających do realizacji celów stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie działalności Stowarzyszenia jako działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego, służącej wyłącznie realizacji celów statutowych.
 3. Popularyzowanie wiedzy i informacji, m.in. poprzez tworzenie i prowadzenie bibliotek, klubów oraz udostępnianie internetu.
 4. Integracja międzypokoleniowa poprzez wymianę wiedzy, doświadczenia i usług między pokoleniami.
 5. Organizowanie i prowadzenie spotkań, wykładów, seminariów, kursów, wycieczek oraz innych imprez edukacyjno-szkoleniowych i krajoznawczych.
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej za pomocą druku i technik audiowizualnych.
 7. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.
 8. Wypowiadanie się w ważnych sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia.
 9. Organizowanie zbiórek charytatywnych, loterii, spotkań dobroczynnych itp.
 10. Nawiązywanie i podtrzymywanie więzi z Polonią.
 11. Realizowanie zadań zleconych przez podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. z późn. zmianami.

§ 11.

§ 11.skreślono.

§ 12.

Stowarzyszenie będzie prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową jak:

 1. 58.11.Z – Wydawanie książek.
 2. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza.
 3. 69.10.Z – Działalność prawnicza.
 4. 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 5. 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
 6. 85.59.A – Nauka języków obcych.
 7. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 8. 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 9. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 10. 91.01.A – Działalność bibliotek.
 11. 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
 12. 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
 13. 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza.
 14. 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych.
 15. 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem.
 16. 93.2 – Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 17. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 14.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 15.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania.
 4. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 16.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 4. po uzgodnieniu z Zarządem korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,
 6. może realizować własne zainteresowania w utworzonych przez Stowarzyszenie klubach, grupach tematycznych.
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
 3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 4. dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 17.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
 3.  Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 4. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
 5. Członek wspierający może realizować własne zainteresowania w utworzonych przez Stowarzyszenie klubach i grupach tematycznych.

§ 18.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, która wyraziła na to pisemną zgodę.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z  głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 19.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub długotrwałego braku aktywności.
 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 20.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem",
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",
 3. Komisja Rewizyjna.

 

 

§ 21.

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym w  obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie wcześniej niż 30  minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków.

§ 22.

W przypadku zmniejszenia się w trakcie trwania kadencji liczby członków władz pochodzących z  wyboru, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W innym wypadku, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

Walne Zebranie Członków

§ 23.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Po uzyskaniu pisemnej zgody członka -  zawiadomienia można posyłać drogą elektroniczną lub  faxem.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z wyjątkiem spraw określonych w § 35.1 i 2).
 3. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia.
 4. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 5. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 9. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich.
 11. podejmowanie decyzji w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia.
 12. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących rozporządzania mieniem Stowarzyszenia ponad kwotę 10000 zł.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 25.

 1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków Stowarzyszenia.
 2. W skład Zarządu wchodzi Prezes i członkowie Zarządu.
 3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 7. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
 8. Wyznaczony członek Zarządu – zastępuje Prezesa w czasie jego nieobecności, o czym Prezes z  odpowiednim wyprzedzeniem zawiadamia pisemnie lub elektronicznie członków Zarządu. W  zawiadomieniu powinien być określony czas nieobecności i wyznaczone zastępstwo.

§ 26.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z  celami statutowymi,
 2. Uchwalanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych nie później niż do końca marca roku bieżącego.
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego do równowartości kwoty 10.000 zł, a także dzierżawy, wynajmu i innych decyzji związanych z majątkiem Stowarzyszenia do równowartości kwoty 10.000 zł.
 6. podejmowanie decyzji, w formie uchwały, w sprawie zaciągania zobowiązań, jeżeli jednorazowe lub cykliczne zobowiązania przekraczają równoważność kwoty 2.000 zł w skali roku,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 9. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 11. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 12. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
 13. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu z uwzględnieniem treści par.  32.

§ 27.

Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 28.

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i  jego Kierownika.
 2. Kierownik kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może powołać komórki organizacyjne, kluby, grupy zainteresowań. Ich regulaminy zatwierdza Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 29.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego rezygnacji lub długotrwałej nieobecności – przez najstarszego stażem członka Komisji.

§ 30.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli wraz z żądaniem wyjaśnień,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 31.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmuje się w głosowaniu jawnym, zapadają one zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Komisji.
 2. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 3. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 32.

 1. Komisja Rewizyjna stanowi kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i  niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru:
 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia  pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 33.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, obligacje Skarbu Państwa).
 4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych krajowych i zagranicznych, grantów i  zleceń usług,
 6. inne, dopuszczone przez prawo przychody.
 1. Sposób płacenia składek i ewentualne warunki zwolnienia od ich płacenia określa Zarząd.

§ 34.

 1. Do składania oświadczeń woli Stowarzyszenia we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, reprezentowania na zewnątrz, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu – zgodnie z § 25 ust. 8.
 2. Udzielone pełnomocnictwo ograniczone jest do co najwyżej kompetencji członka Zarządu.

§ 35.

Statut zabrania:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych majątkiem Stowarzyszenia
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Zakupu przez Stowarzyszenie, na szczególnych zasadach, towarów lub usług od podmiotów, w  których uczestniczą osoby wymienione w p.  2.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36.

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W  przypadku konieczności przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków w drugim terminie o  uchwaleniu lub zmianie Statutu decyduje zwyczajna większość głosów uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. W przypadku konieczności przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków w drugim terminie o podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje zwyczajna większość głosów uprawnionych do głosowania.
 3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w  zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 5. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje decyzję o dysponowaniu majątkiem Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 37.

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Sąd.