Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2011

Gdańsk, dn. 15.10.2011 r.
 
SPRAWOZDANIE
 
z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniach od 15.10.2010 r. do 14.10.2011 r. przez Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”.
 
1. Nazwa i siedziba instytucji, która przeprowadziła zbiórkę: Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”, 80-628 Gdańsk, ul. Hoża 14.
2.  Nazwa władzy (organu administracji), która udzieliło pozwolenie: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Data i nr pozwolenia: Pozwolenie nr WSO.VII.5022/22/10/JZ z dnia 2010-10-13 r. na przeprowadzenie w terminie od dnia 15 października 2010 r. do dnia 14 października 2011 r. zbiórki publicznej na terenie miasta Gdańska z przeznaczeniem wyników zbiórki na utrzymanie i wyposażenie biblioteki oraz na działalność oświatowo-wychowawczą Stowarzyszenia.
3. Suma zebranych ofiar wg rejestrów:
Łącznie w ramach prowadzonej zbiórki publicznej zebrano 9612,69 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset dwanaście zł 69/100). Potwierdzeniem są protokoły otwarcia skarbony stacjonarnej.
Zbiórkę oparliśmy na darach książkowych, które mieszkańcy Stogów czy dalszych dzielnic przywozili nam, by ich nie wyrzucać na makulaturę. Książki te ustawiliśmy na stołach przed biblioteką z informacją, że skarbonka jest w bibliotece i że prosimy o wsparcie. Książki nie były liczone, bo nie mamy możliwości ich ciągłej kontroli...
Na inne formy przeprowadzenia zbiórki publicznej nie zdecydowaliśmy się.

Nie wydrukowaliśmy i zrezygnowaliśmy ze sprzedaży „cegiełek” wartościowych o nominałach 10, 20, 50, 100, 500, 1000 złotych.
 
4. Wykaz kosztów przeprowadzenia zbiórki:
1.      Zakup znaków skarbowych w kwocie 82,00 (słownie: osiemdziesiąt dwa złote).
 
5. Przedstawienie podziału czystego dochodu ze zbiórki  (w kwocie 9530,69 zł):
Dochód został przeznaczony na: utrzymanie i wyposażenie lokalu biblioteki Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze” i działalność oświatowo-wychowawczą: w tym na opłacenie mediów, czynszu, art. i sprzętu biurowego, AGD, art. komputerowych i elektrycznych, prenumeratę czasopism.
6. Informację o wynikach zbiórki publicznej podaliśmy do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie informacji w witrynie internetowej Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze” i na szybach lokalu Stowarzyszenia. Wszystkie protokoły otwarcia skarbonki były sporządzane w lokalu Biblioteki w obecności jej użytkowników.