Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2012

SPRAWOZDANIE
z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniach od 01.11.2011 r. do 31.10.2012 r. przez Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”.
 
1. Nazwa i siedziba instytucji, która przeprowadziła zbiórkę: Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”, 80-628 Gdańsk, ul. Hoża 14.
2.  Nazwa władzy (organu administracji), która udzieliło pozwolenie: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Data i nr pozwolenia: Pozwolenie nr WSO.VII.5311.22.2011.JZ z dnia 2011-10-26 na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 listopada 2011 r. do dnia 31 października 2012 r. zbiórki publicznej na terenie miasta Gdańska z przeznaczeniem wyników zbiórki na utrzymanie i wyposażenie biblioteki Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze”.
3. Suma zebranych ofiar wg rejestrów:
Łącznie w ramach prowadzonej zbiórki publicznej zebrano 9 366,26 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć zł dwadzieścia sześć gr). Potwierdzeniem są protokoły otwarcia skarbony stacjonarnej.
Zbiórkę oparliśmy na darach książkowych, które mieszkańcy Stogów czy dalszych dzielnic przywozili nam, by ich nie wyrzucać na makulaturę. Książki te ustawiliśmy przed biblioteką lub wewnątrz z informacją, że skarbonka jest w bibliotece i że prosimy o wsparcie. Książki też były też sprzedawane na okazjonalnych kiermaszach. Książki nie były liczone, bo nie mamy możliwości ich ciągłej kontroli.
 
4. Wykaz kosztów przeprowadzenia zbiórki:
 
5. Przedstawienie podziału czystego dochodu ze zbiórki  (w kwocie zł):
Dochód został przeznaczony na: utrzymanie i wyposażenie lokalu biblioteki Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze”, w tym na: opłaty eksploatacyjne (media, znaczki pocztowe, opłaty bankowe), chemię gosp. i środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, częściową wymianę okien, prenumeratę czasopism.
6. Informację o wynikach zbiórki publicznej podaliśmy do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie informacji w witrynie internetowej Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze” i na szybach lokalu Stowarzyszenia. Wszystkie protokoły otwarcia skarbonki były sporządzane w lokalu Biblioteki w obecności jej użytkowników i osób uprawnionych do jej otwarcia.